Tábory

Legislativa fotografií

22. června 2019 v 0:24 | Aleš
473. 2019-06-17 Na podzim se nám povedlo založit spolek, pod kterým pořádáme víkendové akce i letní tábory pro děti. V souvislosti s tím zřizujeme nové webovky a zde jsme narazili. Chceme totiž v rámci propagace použít fotky, které jsou roky staré (video spot, úvodní fotka, ...). Také chceme, nejen pro rodiče, kteří s námi dlouhodobě spolupracují, nahrát fotky z našich akcí, rovněž za uplynulých několik let. V minulosti jsme vždy měli souhlas s focením, uchováváním fotek a používáním k propagaci. Nicméně nyní je to pod hlavičkou spolku a fotky budou na webu - potřebujeme kvůli tomu jejich další souhlas? Jak dlouho bychom si souhlasy, ať už ty nové, nebo staré, měli schovávat? Je jedno, jak staré fotky jsou? A jak dlouho je na internetu můžeme publikovat, je na to také nějaká regule? Dala by se situace pro fotky současné a budoucí ošetřit jedním podpisem, ve kterém by podepsaný dával souhlas našemu spolku pořizovat a dále manipulovat s fotkami? Že bychom tím obešli zbytečné papírování při každé akci (2/3 našich dětí jezdí pravidelně).
Podle našeho názoru se jedná o výluku podle ustanovení § 89 občanského zákoníku, které říká: "Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství." Vaše internetové stránky mají charakter "obdobného zpravodajství". Žádný souhlas zobrazovaných osob tedy nepotřebujete.

Sestra jako zdravotník na táboře

26. ledna 2018 v 22:24 | Aleš
466. 2018-01-25 Dobrý den, mám dotaz zda-li je pro zdravotníka na táboře postačující ukončené střední vzdělání v oboru všeobecná zdravotní sestra a současně pracuje jako sestra u zubaře? Předem děkuji za odpověď.
Ano.

Platnost posudku pro vedoucí táborů

5. července 2017 v 0:45 | Aleš
442. 2017-07-03 Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkajícím se lékařského potvrzení o způsobilosti pracovat s dětmi, které musí mít vedoucí táborů. Potvrzení mám s loňským datem - tehdy bylo platné na 1 rok. Nyní je však platnost potvrzení stanovena na dva roky? Platí mi tedy potvrzení z loňských prázdnin i na letošní táborovou sezónu? Předem Vám moc děkuji za odpověď.
Máte-li posudek vystavený loni, jak uvádíte, to jest v roce 2016, pak je jeho platnost již dvouletá, neboť zmiňované ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, tedy § 10 zákona č. 258/2000 Sb., bylo novelizováno s účinností od 1. 12. 2015, tedy již předloni.

Péče lékaře na táboře

27. května 2017 v 23:13 | Aleš
441. 2017-05-27 Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, zda je potřeba na zotavovací akci (48 dětí do 18 let, z toho 38 do 15 let) zajistit kromě zdravotníka, který bude po celou dobu na táboře s námi i lékaře v okolí tábora a mít od něj vystavené potvrzení o zajištění zdravotní péče. Děkuji za odpověď.
Je jistě vhodné takovou péči mít zajištěnou. Přímo právní předpisy ale nic takového nevyžadují.

Dotaz č. 367

27. června 2012 v 21:00 | Aleš
Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s použitím hliníkových náčiní na přípravu jídla na táborech. Děkuji za Váš čas a případnou odpověď.
Žádným právním předpisem používání hliníkového náčiní zakázáno není. Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, pouze stanoví v § 17, že "vnější i vnitřní povrch výrobků z kovů musí být čistý, hladký, bez makroskopicky viditelných trhlin, skvrn, zjevných rýh, známek koroze, otřepků, zalisovaných předmětů, promáčklin, výdutin, ostřin nebo ostrých přelisků. Je přípustný jen takový stupeň deformace kovových výrobků, který neovlivní nepříznivě jejich funkci. Na vnitřním povrchu kovových výrobků, včetně vnitřní lakové vrstvy, se nesmějí vyskytovat kapky pájky nebo jiné zbytky kovů a jejich slitin, popřípadě kapky těsnicí hmoty, s výjimkou natavenin pájky u plechovek vyrobených přeplátováním." V příloze č. 8 vyhlášky jsou potom stanoveny požadavky na jakost hliníku: "Hliník: kov s minimálním hmotnostním podílem 99,0 %. Hmotnostní podíl každého jiného prvku nesmí překročit následující mezní hodnoty: 1,0 % (železo + křemík), 0,1 % mědi, jestliže obsah chromu a/nebo manganu je větší než 0,05 % a/nebo jestliže obsah chromu je menší než 0,05 % a manganu větší než 0,05 %, 0,20 % mědi, za předpokladu, že ani chrom, ani mangan nepřekročí hmotnostní podíl 0,05 %, prvky (bor, chrom, hořčík, mangan, nikl, zinek) jednotlivě 0,10 %, ostatní prvky méně než 0,05 % jednotlivě. Slitiny hliníku obsahující maximální hmotnostní podíl následujících prvků: 13,5 % křemíku, 2,0 % železa, 0,5 % mědi, 4,0 % manganu, 11,0 % hořčíku, 0,35 % chromu, 3,0 % niklu, 0,25 % zinku, 0,2 % antimonu, 0,10 % cínu, 0,2 % stroncia, 0,3 % zirkonia, 0,3 % titanu a jiných prvků, celkem 0,15 % z toho maximálně 0,05 % jednotlivě."

Dotaz č. 366

10. června 2012 v 20:27 | Aleš
Rád bych se zeptal, zda mi můžete poradit v otázce souhlasu zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby v souvislosti s dětskými tábory. Jsem vedoucím dětského tábora, dle zákona to spadá pod označení "Jiné podobné akce pro děti". Je nutný nějaký písemný souhlas rodičů, který by byl jakousi "plnou mocí" kvůli ošetření dítěte, či jak to je nutné řešit?
Hysterie, která panuje kolem souhlasů k poskytnutí zdravotní péče, je naprosto neodůvodněná. Současný právní režim je v podstatě stejný jako postup podle § 23 předchozího zákona č. 20/1966 Sb. a takto platí již od 1. července 1966. Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. se na provozovatele tábora vůbec nevztahuje. Žádnou plnou moc proto nepotřebujete. Na okraj podotýkám, že ani poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách nepotřebují souhlas pacienta v závažných případech neodkladné léčby (§ 38 zákona). V ostatních situacích nemusí být souhlas písemný kromě specifických úkonů a hospitalizace (§ 34 odst. 2 zákona). Dále je třeba si uvědomit, že podle § 34 odst. 1 zákona se musí jednat o informovaný souhlas. To znamená, že před udělením souhlasu musí být zákonný zástupce dítěte vždy podrobně informován o konkrétní nemoci, rizicích předpokládaných zdravotních služeb, možnosti alternativ a podobně (viz § 31 zákona). Poskytnutí jakéhosi nekonkrétního předchozího souhlasu zákonnými zástupci dítěte před konáním tábora je proto i z tohoto hlediska zcela bezpředmětné.

Dotaz č. 365

7. června 2012 v 22:42 | Aleš
Mohl byste mi prosím poradit, jestli potřebuji od rodičů plnou moc k poskytnutí lékařské péče jejich dětem v době letního tábora? Jak by taková plná moc měla vypadat a musí ji podepsat oba rodiče? Díky.
Hysterie, která od 1. dubna 2012 v souvislosti s účinností nového zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. panuje kolem souhlasů k poskytnutí zdravotní péče, je naprosto neodůvodněná. Současný právní režim je v podstatě stejný jako postup podle § 23 předchozího zákona č. 20/1966 Sb. a takto platí již od 1. července 1966. Na provozovatele tábora se zákon o zdravotních službách vůbec nevztahuje. Žádnou plnou moc nepotřebujete. Na okraj připomínám, že souhlas pacienta ani tam, kde se vyžaduje (u lékaře či ve zdravotnickém zařízení), nemusí být písemný kromě případů hospitalizace (§ 34 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb.), vůbec se nevyžaduje u závažných případů neodkladné léčby (§ 38 zákona č. 372/2011 Sb.). Nepředpokládám, že byste svěřence na vašem táboře chtěli podrobovat lékařským zákrokům ve smyslu "chlapče, chlapče, huhňáš, necháme ti v nemocnici vytrhnout nosní mandle."

Dotaz č. 350

22. srpna 2011 v 20:55 | Aleš
1. Dostal jsem nabídku dělat zdravotníka pro asi 50 účastníků letního tábora pro mládež 15-25 let. Nemohu nikde najít informaci, zda je pořadatel pobytu (jedná se o letní anglický kemp v horské chatě) vůbec povinen zajistit zdravotníka (jestli je vůbec taková povinnost). Budu jako zdravotník povinen dodržovat stejná pravidla jako ZZO? Podle mého současného povědomí se nejedná o zotavovací akci (neúčastní se jí děti, ale mladiství). Akce se účastní asi 30 mládežníků a 20 lektorů. Mohu se prosím zeptat, jaké jsou zdravotní předpisy pro takovou akci a podle čeho se mám řídit?
2. Jaká je definice "ukončeného třetího ročníku"? Musím mít hotové zkoušky, nebo musím být také zapsán do čtvrtého ročníku?
1. Neúčastní-li se akce děti do 15 let, jedná se o jinou podobnou akci pro děti, na níž je dle § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nutno minimálně zajistit:
  • hygienicky nezávadný stav zařízení, v němž jiná podobná akce pro děti probíhá,
  • zabezpečit pitnou vodu splňující hygienické požadavky podle právního předpisu upravujícího požadavky na pitnou vodu tak, aby jí byl dostatek k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, k osobní hygieně osob činných při stravování a k provozu ošetřovny a izolace. K případnému donášení nebo dovozu pitné vody musí být použity pouze čisté uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou a vyčleněné k tomuto účelu. Označené nádoby s donášenou nebo dováženou pitnou vodou musí být ukládány na chladném a stinném místě;
  • aby osoby činné při stravování měly zdravotní průkaz (vydává jej ošetřující lékař) a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví,
  • aby dozor a případní zdravotníci působící na těchto akcích byli zdravotně způsobilí (zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává ošetřující lékař, posudek má přitom platnost 1 rok od data vystavení, pedagogickým a zdravotnickým pracovníkům platí posudek o zdravotní způsobilosti, který již získali pro výkon svého povolání).
K tomu je třeba poznamenat, že zdravotníci nejsou na jiné podobné akci pro děti povinní. Nemusí tedy splňovat odborné požadavky kladené na zdravotníky na zotavovací akci (mít odbornou způsobilost), t. j. nemusí mít příslušné vzdělání či proškolení. Pokud tam ale "zdravotník" bude působit, měl by mít onu zdravotní způsobilost uvedenou výše.
Nicméně to, že neexistuje konkrétní požadavek právního předpisu na zabezpečení jiné podobné akce pro děti stran zdravotnického zabezpečení, klade na pořadatele jiné podobné akce zvýšené nároky, aby samostatně uvážil, jak zajistit bezpečí účastníků takové akce. U akce rozsahu, jak popisujete, lze naléhavě doporučit, aby tam po všech stránkách kvalifikovaný zdravotník přece jen působil.
2. Podle mého názoru znamená ukončený třetí ročník úspěšné složení všech zkoušek předepsaných pro třetí ročník studia. Je to analogie k § 55 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, kde se říká, že "dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část." Problém by mohl nastat u studia, které neprobíhá ročníkově, ale v blocích či na základě kreditního systému, kde by neexistovala zřetelná hranice, které předměty je třeba absolvovat ve kterém ročníku. V takovém případě by naopak byl dokladem o ukončení třetího ročníku zápis do čtvrtého ročníku.
Odpovědi na obě otázky jsou tedy dosti kontradiktorní. Je to ovšem dáno tím, jak zelený je strom života oproti šedé teorii představ zákonodárce vtělené do textu právního předpisu.

Dotaz č. 344

16. června 2011 v 21:52 | Aleš
Letos budeme mít na táboře asi 20 - 25 dětí a 6 dospělých. Jak je to se zdravotníkem? Petr tvrdí, že být nemusí. Mně se to nezdá. Díky za odpověď.
Zdravotník musí být až od 30 dětí do 15 let na dobu delší než 5 dní (zotavovací akce). Když jde o akci menší (tzv. jiná podobná akce pro děti), je na odpovědnosti vedoucího, jak zajistí zdravotní péči o účastníky. Hygiena ho za to, že zdravotníka nemá, sankcionovat nemůže.

Dotaz č. 343

7. června 2011 v 19:58 | Aleš
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, co všechno musí splňovat člověk, který bude vykonávat funkci zdravotníka na zotavovací akci (pro cca 50 dětí). Našla jsem, že podle zákona 258/2000 Sb. to může být fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student lékařství po ukončení třetího ročníku; + je zdravotně způsobilá k této činnosti. Doneslo se mi, že údajně existují další vyhlášky a nařízení, kde je např. specifikován věk zdravotníka, ale ať hledám, jak hledám, nic takového se mi nikde nepodařilo najít. Ve vyhlášce č. 106/2001 Sb. je jen obsah kurzu. Z podmínek uvedených výše podle mě vyplývá, že ta osoba musí být starší 18 let, jelikož musí mít SŠ vzdělání nebo kurz, který lze absolvovat až od 18 let... U akce nad 50 osob by prý však měl být starší 21 let, je to pravda? A ještě bych se chtěla zeptat, zda je dostačující ukončené střední vzdělání v oboru zdravotnický asistent - údajně by to mělo být na stejné úrovni jako obor všeobecná sestra, ale tím si nejsem zcela jistá.
Věk jako takový nepatří mezi požadavky na zdravotníka zotavovací akce. U zdravotníka je rozhodující vzdělání, jak uvádíte. Zdravotnický asistent ale nepostačuje. Mužská analogie k oboru všeobecná sestra je všeobecný ošetřovatel (§ 5 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb.).

Dotaz č. 342

5. června 2011 v 22:15 | Aleš
Dobrý den, předem mého emailu bych Vám chtěl poděkovat za školení, kterého jsem se mohl zúčastnit 4. 6. 2011 v Kunraticích, díky Vaší erudici a energetickému výkladu uteklo 5 hodin zajímavé přednášky z práva jako voda. K dotazu: Na letním táboře občas vozíme děti v autech, například na noční výsadek a podobně. Byl jsem informován, že s pouhým řidičským průkazem to nelze. Je to pravda, případně za jakých podmínek je možné děti do 15 let tímto způsobem přepravovat?
Děkuju vám. Jsem rád, že školení pro vás nebylo nudné. Co se týče vašeho dotazu, pravda to není. Můžete vozit děti bez dalšího, žádné další referentské zkoušky nejsou v tomto případě nutné. Je však třeba mít na paměti, že provozovatel dopravního prostředku nese objektivní odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku včetně odpovědnosti za zdraví dětí, a to bez ohledu na zavinění, jak jsme se o tom na školení rovněž bavili.

Dotaz č. 338

5. června 2011 v 21:48 | Aleš
Dobrý večer, v květnu 2009 jsem se v Rajnochovicích účastnil školení hlavních vedoucích. Chtěl bych se zeptat, zda od té doby nedošlo k výraznějším změnám v předpisech týkajících se jiných podobných akcí pro děti, protože tento rok opět pojedu jako hlavní vedoucí na farní tábor.
Při tzv. "jiných podobných akcích pro děti", což jsou akce menšího rozsahu než zotavovací akce, tedy pro méně než 30 dětí do 15 let nebo na dobu nejvýše 5 dní, je v souladu s § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nutno minimálně zajistit:
  • hygienicky nezávadný stav zařízení, v němž jiná podobná akce pro děti probíhá,
  • zabezpečit pitnou vodou splňující hygienické požadavky podle právního předpisu upravujícího požadavky na pitnou vodu tak, aby jí byl dostatek k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, k osobní hygieně osob činných při stravování a k provozu ošetřovny a izolace. K případnému donášení nebo dovozu pitné vody musí být použity pouze čisté uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou a vyčleněné k tomuto účelu. Označené nádoby s donášenou nebo dováženou pitnou vodou musí být ukládány na chladném a stinném místě;
  • aby dozor a případní zdravotníci působící na těchto akcích byli zdravotně způsobilí (zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává ošetřující lékař, posudek má přitom platnost 1 rok od data vystavení);
  • aby osoby činné při stravování měly zdravotní průkaz (vydává jej ošetřující lékař) a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.
Zatímco zotavovací akce je nutno hlásit 1 měsíc předem příslušné hygienické stanici, jiné podobné akce pro děti ohlašovací povinnosti nepodléhají. Přesto však mají zaměstnanci hygienických stanic právo v rámci výkonu státního zdravotního dozoru i jiné podobné akce pro děti kontrolovat.

Dotaz č. 300

28. května 2010 v 19:45 | Aleš
Budu pořádat malý tábor a po dětech chci posudek o zdravotní způsobilosti. Ve vzoru, v příloze č. 3 k vyhlášce 106/2001 Sb. je na konci uvedeno: "Posudek byl oprávněné osobě předán do vlastních rukou dne (stvrzuje se přiloženou "doručenkou")." Domnívám se, že ta oprávněná osoba budu asi já, ale nevím co to má být ta "doručenka".
Oprávněnou osobou nejste vy, ale rodič (zákonný zástupce) dítěte. Doručenku tento zákonný zástupce odevzdává při převzetí posudku zdravotnickému zařízení, které posudek vydalo. Vás jako pořadatele tábora se tedy doručenka netýká. Vy posudek přeberete od zákonného zástupce dítěte na začátku tábora. Zdravotník tábora z posudku učiní výpis. Ve výpise uvede závěr posudku a které zdravotnické zařízení posudek vydalo. Tento výpis je třeba uschovat po dobu 6 měsíců od ukončení tábora. Bezprostředně po ukončení tábora zdravotní posudek vrátíte zákonnému zástupci dítěte (§ 11 zákona č. 258/2000 Sb.). Je třeba upozornit, že pro opravdu malé tábory (jichž se účastní méně než 30 dětí do 15 let, nebo které trvají méně než 6 dní), zákon posudky o zdravotní způsobilostí nevyžaduje.
 
 

Reklama