Únor 2011

Dotaz č. 324

23. února 2011 v 19:32 | Aleš |  Smlouvy
Přes jeden internetový inzertní server jsem si koupil od jedné osoby starší mobilní telefon. Přes email jsme se domluvili, že peníze pošlu předem (5200 CZK) a mobilní telefon mi následně pošle. Přes internetové bankovnictví jsem poslal uvedenou částku a potvrdil, že mu platba přišla. Telefon ovšem neodeslal a poté napsal že se vyskytl problém a že peníze pošle zpět. Od té doby neodpovídá na emaily a peníze jsem neobdržel. Platba byla provedena 21. 1. 2011. Mám k dispozici všechny emaily a výpis z internetového bankovnictví. Jak mám peníze dostat zpět?
Nezbývá než podat k soudu příslušnému podle místa bydliště žalovaného návrh na vydání platebního rozkazu, kde uvedete žalobce a žalovaného včetně bydliště, pak vylíčíte, jak jste uzavřeli kupní smlouvu, že jste poslal peníze, ale prodávající od smlouvy odstoupil a slíbil vám vrátit peníze, to však nesplnil. Doplňte důkazy - emaily a výpisy z účtu a na závěr navrhněte, aby soud rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit vám 5 200 Kč a nahradit soudní poplatek. Návrh na vydání platebního rozkazu podejte k soudu dvakrát, na jeden výtisk nalepte kolek 600 Kč. Nepodá-li žalovaný proti vydanému platebnímu rozkazu odpor, necháte si na soudě vyznačit na platební rozkaz právní moc a pak můžete celou věc předat soudnímu exekutorovi k vymáhání. Pokud je to možné, zjistěte si však předem, zda má žalovaný vůbec nějaký majetek, aby celé soudní řízení mělo smysl a vy jenom neutrácel další peníze za soudní poplatek a za soudního exekutora, které vám žalovaný nenahradí, jelikož nic nemá.

Dotaz č. 323

23. února 2011 v 19:31 | Aleš |  Spoluvlastnictví
Dobrý den, chci se zeptat, jsem spolumajitelem pozemku (orná půda). Druhý spolumajitel již podepsal smlouvu o užívání pozemku se sousedním zemědělským družstvem. Má právo zemědělské družstvo užívat pozemek, když má smlouvu jen od jednoho spolumajitele? Případně, když se s druhým spoluvlastníkem dohodnem uzavřít smlouvu s jiným nájemcem, stane se předchozí smlouva neplatná?
Pokud by druhý spoluvlastník byl většinový, pak by nájemní smlouva platná byla. Pokud máte pozemek napůl, pak nájemní smlouva uzavřená jen jedním ze spoluvlastníků je neplatná a tudíž zemědělské družstvo právo užívat pozemek nemá. Jestliže byla smlouva uzavřena neplatně, můžete (společně oba spoluvlastníci) uzavřít nájemní smlouvu s jiným nájemcem. Bylo by ovšem slušné o tom družstvo nejprve informovat.

Dotaz č. 322

8. února 2011 v 20:19 | Aleš |  Spoluvlastnictví
Dobrý den, chci podat žalobu ohledně zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na bytovém domě. Jaké náležitosti musí mít, aby ji soud přijal? Pro úplnost dodávám, že tři ze 4 spolumajitelů jsou pro vypořádání. Děkuji.
V žalobě musíte popsat, o jaké nemovitosti se jedná (stavba v části obce XY, číslo popisné XY, na stavební parcele č. XY v katastrálním území XY, dále stavební parcela č. XY v katastrálním území XY, případně popsat i další spoluvlastněné parcely kolem domu), k tomu doložit originál nebo ověřenou kopii výpisu z katastru nemovitostí. Dále musíte navrhnout, jak si vypořádání představujete, t. j. například přikázat stavbu a parcely do vlastnictví jednoho konkrétního spoluvlastníka (musíte napsat, kterého) s tím, že ostatním vyplatí částku (musíte napsat jakou - doložit např. znaleckým posudkem o ceně nemovitosti). Řešení musí být reálné: především musí spoluvlastník s tím, že celou nemovitost převezme, souhlasit, a taky musí mít dost peněz na to, aby vyplatil ostatní spoluvlastníky (což by měl u soudu prokázat). Alternativním řešením je říct, že žádný ze spoluvlastníků věc nechce a ať nemovitost prodá soud a výtěžek mezi spoluvlastníky rozdělí. Takové řešení ale nebývá výhodné, protože soudy moc šikovně prodávat neumějí. Spolumajitelé, kteří souhlasí se žalobou a podepíší ji, budou v žalobě označeni jako žalobci, ostatní spolumajitelé budou označeni jako žalovaní. Žaloba se podává u soudu, v jehož obvodu se nachází dům.

Dotaz č. 321

8. února 2011 v 20:17 | Aleš |  Smlouvy
Loni v červnu jsem zakoupila řadový rodinný domek (kolaudace 30. 4. 2010) od firmy, která domky stavěla. Máme zde všichni tlakovou kanalizaci, každý domek má vlastní odpadní jímku s kalovým čerpadlem. K tomuto čerpadlu jsme obdrželi záruční list. Od nastěhování dochází k opakovaným poruchám těchto čerpadel ve více domech (dosud 5 ze 7). Prodávající firma tvrdí, že se v případě poruchy máme obrátit na firmu, která čerpadla připojila a je uvedena v záručním listě, aby čerpadlo odpojila. Sami si máme odvézt čerpadlo do servisu. Navíc se dosud jednalo o 1 opravu hřídele (ta je uplatnitelná v rámci záruky) a 3x o spálený elektromotor, na což se záruka nevztahuje a servis takto poškozená čerpadla odmítá opravit bezplatně. Nejsme schopni určit příčinu opakovaných poruch. Prodávající firma tvrdí, že vše je schváleno a v souladu s projektem, následně zkolaudováno. Prosím, jaký je správný postup v případě poruchy čerpadla, ke kterému máme záruční list, ale servis požaduje dopravení věci do servisu (ani nelze očekávat, že by čerpadlo opravovali na místě). Případně prosím o doporučení, jak v naší situaci postupovat dál.
Právně se jedná o poněkud složitou situaci, protože je třeba se vypořádat s tím, v jakém právním režimu se stavba nachází. Nejlépe by bylo poradit se s právníkem osobně s příslušnými smlouvami v rukou. V případě, že by se jednalo o režim dle občanského zákoníku, nastávají v zásadě dvě varianty: 1. domek byl koupen na základě kupní smlouvy v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího. Pak je záruční doba minimálně dvouletá a prodávající se nemůže odpovědnosti za vady zprostit. Prodávající firma musí v rámci záruky zajistit bezplatné opravy a vás nezajímá, kdo je subdodavatel čerpadla. Vaším partnerem je prodávající. 2. domek byl pořízen na základě smlouvy o dílo - u zhotovení stavby je záruční doba tříletá. Lze se domnívat, že čerpadlo je částí stavby, takže opět je zde dána odpovědnost prodávající firmy a ta musí zajistit opravy. Domnívám se, že ze záruky nelze vyloučit spálení elektromotoru. Za určitých okolností by se ovšem mohlo jednat o smlouvu kupní či o dílo uzavřenou v režimu obchodního zákoníku. Tam by potom v podstatě záleželo na zárukách dohodnutých ve smlouvě.

Dotaz č. 320

8. února 2011 v 20:16 | Aleš |  Smlouvy
Dobrý den, vodovody a kanalizace plánují provést výměnu technicky nevyhovujícího vodovodního řádu. Potrubí vede přes náš pozemek. Mám nárok na finanční náhradu? I proto, že tímto vznikne věcné břemeno o šířce 3 m a i to je zásah do našeho pozemku. Navíc vodovod vede těsně před garáží, kde plánuju zámkovou dlažbu. Děkuji za odpověď.
Podle § 7 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.) vznikla-li vlastníku pozemku výkonem práv stavebníka či vlastníka vodovodu majetková újma, nebo je-li vlastník pozemku omezen v obvyklém užívání pozemku, má právo na náhradu. Nedojde-li k dohodě o výši a způsobu náhrady, poskytne stavebník nebo vlastník vodovodu do 6 měsíců jednorázovou náhradu vypočtenou podle zákona o oceňování majetku (č. 151/1997 Sb.). Tím není dotčeno právo domáhat se náhrady u soudu.