Srpen 2010

Dotaz č. 306

17. srpna 2010 v 20:11 | Aleš |  Sousedské vztahy
Před několika lety jsme koupili pozemek od majitelů sousedního domu a postavili dům vlastní. Vše bylo v pořádku, sousedé se zdáli v pohodě a bez problémů. Asi před půl rokem si však pořídili psa. Nějaké malé plemeno, takové to bytové. Jenže pes je většinu času, mimo noc, venku, přesně pod našimi okny do ložnic. Vzdálenost od plotu máme cca 3 metry, v souladu se stavebním zákonem. Několikrát denně má pes doslova "záchvaty" štěkotu. Vydrží mu to i několik desítek minut. Vše je navíc umocněné ozvěnou mezi našimi domy. Běžně ho majitelé vystrčí ven kolem 6 nebo 7 ráno a večer ho zavírají někdy i kolem 9 hodiny. Jelikož mám nepravidelnou pracovní dobu, dost často se potřebuji vyspat i během dne, dopoledne, večer. To za této situace není možné. Navíc máme malé děti. Se sousedy jsem už mluvil, ale jejich argument byl, že když jsme chtěli klid, tak jsme měli zůstat bydlet ve městě a se psem nic řešit nebudou. Moc bych požádal o nějakou radu, současná situace je už opravdu zoufalá.
Jde-li o obtěžování hlukem nad míru přiměřenou poměrům ve smyslu § 127 odst. l občanského zákoníku (což je ve vašem případě patrně splněno), můžete podat žalobu k soudu. Podstatou žalobního žádání bude, že "žalovaný je povinen zamezit obtěžování žalobce štěkotem svého psa". Úspěšné rozsudky v této věci existují i z poslední doby, viz např. usnesení Nejvyššího soudu č. j. 22 Cdo 47/2000 ze dne 5. 11. 2001. Tímto usnesením se odmítá dovolání majitele štěkavého psa proti rozsudku, který mu přikazuje, aby zamezil štěkání svého psa (rozhodnutí Nejvyššího soudu lze vyhledat na stránkách http://novyweb.nsoud.cz/).

Dotaz č. 305

12. srpna 2010 v 22:59 | Aleš |  Úřady
Dobrý den, chtěl bych si založit občanské sdružení pro práci s dětmi. Poslal jsem návrh stanov s žádostí o registraci na Ministerstvo vnitra. Zajímalo by mě, podle jakých zákonů se řídí provoz OS (ohledně ekonomických ukazatelů a inventarizace). Děkuji za odpověď.
Ačkoliv je účetnictví formálně součástí práva, ve skutečnosti funguje naprosto specificky s ohledem na závazný charakter různých mimoprávních účetních osnov, účetních standardů apod. Otázka by tedy měla směřovat spíše na nějakou účetní a daňovou poradnu. Z právního hlediska lze konstatovat, že základním předpisem ohledně ekonomických ukazatelů a inventarizace je zde zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na inventarizace jsou uvedeny zejména v § 29 a 30 tohoto zákona. Ve vašem případě bude pravděpodobně důležité rovněž ustanovení § 38a zákona o účetnictví, kde se říká: "Občanská sdružení (...) mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč; přitom se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003." Z tohoto hlediska je prováděcím předpisem (jinak již zrušená) vyhláška č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví. Základem jednoduchého účetnictví je peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, pomocná kniha o ostatních složkách majetku a pomocná kniha o závazcích z pracovněprávních vztahů. Při zpracování účetní závěrky se vypracovává přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. K provádění záznamů v účetních knihách se postupuje přiměřeně podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v původním znění tohoto předpisu platném k 31. prosinci 2003. I kdyby celkové příjmy vašeho sdružení nepřekročily 3 miliony korun, můžete (anebo pokud by překročily 3 miliony korun, pak musíte) místo jednoduchého účetnictví vést normální (podvojné) účetnictví, případně tzv. zjednodušené účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálně platném znění, v návaznosti na vyhlášku č. 504/2002 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.