Leden 2010

Dotaz č. 270

14. ledna 2010 v 22:04 | Aleš |  Společné jmění manželů
V době manželství jsme několik let žili s bývalým manželem v domě mé matky. Nyní jsme se rozvedli a čeká nás ještě vypořádání společného majetku. Za dobu společné domácnosti jsme do matčina domu ze společných prostředků s manželem dobrovolně investovali určité peníze do vybavení (nová okna, dveře, podlahy a jiné věci - pevně instalované v domě). Od mojí matky jsme měli bydlení zdarma, platili jsme tak pouze náklady na poměrnou část spotřeby el. energie, plynu, vody apod. Nyní se mi jedná o to, jak posoudit právní charakter investic v domě. Dům je celý její a tyto věci jsou nyní jeho součástí. Považovala bych je asi za dar manželů ze společného jmění mé matce (jakoby na oplátku za poskytnutí bezplatného bydlení). Bývalý manžel ale chce, aby při vypořádání tyto věci byly určeny mně, což se mi nehodí. Budu bydlet brzy jinde a hodily by se mi spíše peníze, než věci instalované v domě, který nebudu využívat. Matku samozřejmě nemohu žádat, aby mi poskytovala zpět nějaké peníze. Zajímalo by mě, pokud by třeba došlo i na soudní řízení, zda by mi soud mohl přikázat věci z těchto investic do domu, který není v mém vlastnictví anebo zda by tyto věci považoval spíše za darované mé matce. Děkuji za pomoc.
Okna, dveře atd. se staly součástí matčina domu a ztratily tak charakter samostatných věcí - jako součást domu patří matce. Nelze vám je proto přikázat do vlastnictví. Soud by patrně neuvěřil tvrzení manžela, že to nebyl dar matce a že je vám jako manželům matka něco dlužna zaplatit. Nakonec i kdyby to dar nebyl a došlo-li k úpravám před více než třemi lety, mohla by matka odmítnout úhradu provedených úprav z důvodu promlčení nároku a do vypořádání společného jmění manželů by taková pohledávka měla být zařazena fakticky v nulové hodnotě.

Dotaz č. 269

14. ledna 2010 v 22:03 | Aleš |  Společné jmění manželů
1. Stane se součástí SJM rekreační domek a pozemek, který byl zakoupený jedním z manželů (a zapsaný do katastru) před sňatkem?
Ne.
2. Stane se součástí SJM členský podíl v bytovém družstvu a z něho vyplývající nárok na pronájem bytu od družstva, stal-li se členem bytového družstva a nájemcem bytu jeden z manželů před sňatkem?
Ano.
Stane se součástí SJM byt převedený do soukromého vlastnictví od bytového družstva v návaznosti na předcházející členství jednoho z manželů, dojde-li k převodu až po sňatku?
Ano.
3. Stanou se součástí SJM prostředky na účtech (běžný, termínovaný, stavební spoření), které byly založeny jedním z manželů před sňatkem a tento jeden manžel zůstavá jediným majitelem a oprávněným disponentem s účty i po sňatku? Co když se stav prostředků na takovýchto účtech v průběhu manželství změní?
Část prostředků vložená před sňatkem patří jen původnímu vlastníkovi. Co bylo vloženo po sňatku, patří do SJM, ledaže se jedná o vklady takových peněz, které ani za trvání manželství nepatří do SJM (vklady peněz získaných darem, dědictvím). Výnosy patří do SJM celé (tedy např. patří do SJM v době manželství připsané úroky i z částek vložených před uzavřením manželství).
4. Je součástí SJM osobní auto (či jiný movitý majetek), koupené za trvání manželství z prostředků na výše uvedených účtech?
V zásadě patří do SJM, ledaže by se prokázalo, že byla použita ta část peněz, která do SJM nepatří (krajně obtížné to prokázat) nebo by "podle své povahy sloužilo osobní potřebě jen jednoho z manželů".
5. Stanou se součástí SJM prostředky jednorázově vyplacené jednomu z manželů z finančních produktů jako jsou například životní pojištění, kapitálově-důchodového pojištění, penzijní připojištění, když smlouvy byly uzavřeny na jméno jednoho z manželů před sňatkem a k výplatě došlo až po sňatku?
Ano.
6. Je možné ze SJM vyjmout smlouvou mezi manželi, případně snoubenci (formou notářského zápisu) jakýkoliv majetek nebo existují nějaká omezení?
Je možné vyjmout jakýkoli majetek či závazky v SJM (a to jak existující, tak i do budoucna), není však možné zrušit SJM úplně.
Je takto uzavřená smlouva účinná vůči jiným osobám (například vůči zletilým dětem jednoho z manželů z předcházejícího manželství v případě, že dojde ke smrti tohoto manžela a SJM se tak stává předmětem dědického řízení), pokud jim není obsah smlouvy znám?
Ustanovení § 143a odst. 4 občanského zákoníku říká, že "manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvu ... odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám". Ustanovení má ochraňovat věřitele manželů. Domnívám se proto, že ve vztahu k dědicům se toto ustanovení neuplatní, protože kdyby smlouva o zúžení SJM obecně platila jen "interně" mezi manželi a nikoli navenek, pozbýval by smyslu přísný požadavek uzavírat ji formou notářského zápisu.

Dotaz č. 268

14. ledna 2010 v 22:00 | Aleš |  Společné jmění manželů
Jak se dělí byt při rozvodu: byt jsem koupil na hypotéku před uzavřením manželství a je v katastru napsán na mě. Hypotéka 20 let, částka 600.000,- (tehdejší hodnota bytu), 1 rok jsme spláceli hypotéku společně, aniž bychom byli manželé. Po roce jsme se vzali a hypotéku 5 let spláceli společně jako manželé. Současná hodnota bytu je 1.300000,-. Hypotéka zůstane mě, zbývá splatit 400.000,- Byt zůstane mně. Co bych měl platit manželce jako odstupné?
Podle mého názoru je byt váš. Jste tedy povinen "vrátit" manželce polovinu ze všech splátek, případně i s nějakým úrokem za to, že vám vlastně jakoby půjčila své peníze na úhradu hypotéky na váš byt.